متفرقه

نظم داشته باش !!!

/post-1

مسئله ای که امروزه در هر کاری کمتر به آن پرداخته می شود داشتن نظم در کار های فنی و مهندسی می باشد